Skip to main content

Ventilation

Indledning

Ventilation er nødvendig for at kunne sikre et godt indeklima. Et godt indeklima afhænger af hvilket rum man befinder sig i, det tilstræbes dog generelt at sikrer en god jævn temperatur altså uden træk, en god luftfugtighed og at luften ikke har en for høj andel af co2 m.m.

Det er vigtigt at have ventilation med i overvejelserne når man renoverer, bygger til eller bygger nyt. Bare ved en udskiftning af vinduer, vil bygningen ofte blive tættere og ventilationen mindskes. Dette kan medfører at luftfugtigheden stiger og dermed risikoen for angreb af skimmelsvamp. Derfor er det vigtigt at overveje hvordan man kan undgå at mindske ventilationen i bygningen.

Huskeregel

En generel huskeregel der kan hjælpe til et godt indeklima, er at der i alle rum, sikres en udeluftventil i ét vindue. Ved rum større end 25 m2 kan der være behov for yderligere tiltag evt. en ekstra udeluftventil.

Ved ønske om at montere en kvist, er der ikke særlige krav til ventilation. Det er bare en god ide at sørge for at der som minimum er én friskluftventil til stede i hvert rum. Hvis kvisten altså kommer til at være det eneste vindue i et værelse, kan det være en god ide.

I bygningsreglementets kapitel 22 stilles krav til ventilation. Hvis du planlægger at etablere beboelse på 1. salen, eller ønsker en kvist på en eksisterende 1. sal, kan der være behov for at overveje alle eller nogle af disse krav.

Begreber og definitioner

Ved gennemgang af ventilation, er der nogle grund begreber der er behov for at kende.

- Naturlig ventilation er den ventilation som sker ved en åbning i en bygningsdel uden nogen former for mekanisk indvirkning, blæsere og andet. Et eksempel på dette kan være en udeluftventil i et vindue.

- Mekanisk ventilation henviser til den ventilation der sker ved en blæser eller anden form for enhed, der påvirker luften ind eller ud af bygningen. Et eksempel herpå kan være et aftræk fra et badeværelse eller en emhætte. 

- Hybrid ventilation er kombinationer af de to f.eks. et system der selv regulere udeluftventilerne i vinduer altså en mekanik der regulerer den naturlige ventilation.

- Ventilationssystemer henviser både til naturlig-, hybrid- og mekanisk ventilation. Det er altså blot en betegnelse for ventilationen, uanset hvilken type det specifikt er.

- Ventilationsanlæg derimod, referer kun til mekanisk ventilation og den mekaniske del af et hybrid system.

Krav til ventilation
Grundlæggende

Bygninger skal ventileres for at optimere indeklima og luftkvalitet. Dette må dog naturligvis ikke komme på bekostning af bygningens levetid eller holdbarhed. Ved planlægning af ventilationssystemer, skal tages hensyn til:

  1. At risiko for brand skal minimeres.
  2. At der ikke sker skader på personer, installationer og bygningsdele.
  3. Der ikke er risiko for personers sundhed eller komfortmæssige gener.
  4. Der ikke sker unødigt forbrug af energi.

Jf. bygningsreglementet §420.

Ombygninger og anvendelsesændringer

Ventilationskrav gælder også ved gennemgribende ombygninger eller anvendelsesændringer, f.eks. hvis I ønsker at etablere et badeværelse eller køkken hvor der førhen var et værelse eller en stue. Ved mindre ombygninger som udskiftning af vinduer, skal det sikres at bygningens ventilationsforhold ved opførsel opretholdes, man må altså som tidligere beskrevet ikke mindske ventilationen og dermed ikke lukke eller fjerne ventilationsmuligheder, uden at etablere nye.

Ventilation i en bygning beregnes i liter pr. sekund [l/s]. Ved denne enhed kan man se hvor meget luft der bliver hhv. trukket ud af et rum eller tilført et rum. En bolig skal samlet set, være i balance. Der skal altså ikke tilføres mere luft end der fjernes, eller omvendt.

Beregning

Mekanisk ventilation, er relativt simpel. Her har du en mængde luft der skal udskiftes, og du ved præcist hvor meget luft ventilationsanlægget kan levere eller fjerne. Naturlig ventilation er anderledes, der ved man ikke på samme måde hvor meget luft der kan leveres. Det er fordi luften bevæger sig forskelligt afhængig af temperaturforskelle. Når temperaturen inde og ude er næsten den samme, bevæger luften sig ikke lige så hurtigt

Krav til ventilation i beboelse
Naturlig ventilation

Ved naturlig ventilation skal §443 stk. 1, 3 og 4 overholdes. Det betyder specifikt:

Rumtype

Udeluftventil

(60 cm2)**

Afkastkanal

(Ø160 mm)

Kommentar

Køkken - Separat*

 

X

Afkastkanal over tag, tilførsel af luft med åbning mod adgangsrum (1,5 cm sprække under dør evt.)

Køkken alrum*

X

X

Rummet er en blanding af beboelse og vådrum, der skal derfor være både afkast og udeluftventil.

Bad- / wc-rum

 

X

Afkastkanal over tag, tilførsel af luft med åbning mod adgangsrum (1,5 cm sprække under dør evt.)

Stue og værelser (inkl. Kontor)

X

 

Tilstrækkelig udskiftning af rummets luft, sikres med ventil.

* - I køkkener skal altid være emhætte over kogepladerne.

** - 60 cm2 pr. 25 m2 - Ved rum større en dette suppleres med enten ekstra ventil, eller 2,4 cm2 pr. ekstra m2 gulvareal

 

Mekanisk ventilation

Ved mekanisk ventilation Skal §443 stk. 1 til 5 overholdes. Det betyder specifikt:

Rumtype

Indblæsning **

 

Aftræk

 

Kommentar

Køkken - Separat *

 

X

Udsuges mindst 20 l/s

Køkken alrum*

X ***

X

Udsuges mindst 20 l/s

Bad- / wc-rum

 

X

Udsuges mindst 15 l/s

Wc-rum eller bryggers (uden bad)

 

X

Udsuges mindst 10 l/s

Stue og værelser (inkl. Kontor)

X

 

Balanceret ventilation skal sikres for at undgå under-/overtryk. Et luftskifte på 0,30 l/s pr. m2 etageareal skal sikres.

Mekanisk ventilation skal beregnes for at sikre overhold af bygningsreglement, og for at sikre den balancerede ventilation.

* - I køkkener skal altid være emhætte over kogepladerne.

** - Indblæsningsluft, skal forvarmes evt. ved varmegenvinding.

*** - Indblæsning placeres hensigtsmæssigt ift. placering af aftræk.

 

Valg af ventilationssystem

Der er ikke krav til at vælge enten den ene eller anden form for ventilation. Man kan sagtens have en blæser i bad og køkken der sørger for at den "beskidte luft" bliver trykket ud af bygningen og have ventiler i vinduerne der tillader at ny og frisk luft trækker ind.

Vejledninger
Vejledning til bygningsreglement kapitel 22

I vejledningen til bygningsreglementets kapitel 22, kan man læse om hvordan man som udgangspunkt skal forholde sig for at overholde kravene. Ved en renovering kan man dog i langt de fleste tilfælde holde sig til at undersøge husets ventilation og beskrive/dokumentere at man altså ikke forringer husets mulighed for at ventilere.

Øvrige vejledninger

Videnscenteret for energibesparelser i bygninger eller byggeriogenergi.dk har udarbejdet en vejledning til ventilation i enfamiliehuse, heri kan findes nyttige informationer vedr. ventilation og et godt indeklima.