Skip to main content

Step 3 - Byg og miljø

Udfyldning af ansøgning i byg og miljø

Dette step af guiden omhandler den endelige udfyldning og indsending af byggeansøngingen. I dette step samles al materiale der er blevet udarbejdet indtil nu. Derfor er der behov for at inddele steppet i forskellige dele. 

 

Ved hjælp af menuen her, kan du springe direkte til der hvor du sidst sluttede.

Del 1 - Opstart af projekt

- Åben en browser og gå ind på www.bygogmiljoe.dk

Herinde logger du ind med NemId, i øverste højre hjørne.

Du bliver herefter bragt tilbage til forsiden og skal nu trykke på "start nyt projekt"

- Her skal du navngive dit projekt. Bemærk at du selv bestemmer navnet og kommunen ikke forholder sig til dette, du kan eks. kalde det "ny kvist"

- Nu bliver du bragt videre til siden hvor du skal angive adressen. Tast adressen og tryk "næste"

- Nu skal du tilknytte personer til projektet, hvis du udfylder ansøgningen for dig selv kan du trykke "hent fra min profil" Hvis I er flere i husstanden der ønsker at tilgå projektet kan du tilføje en ekstra person og administrere hvad den anden part skal kunne i projektet, hvis I begge ønsker at kunne redigere angives dette.

I vil herefter begge modtage opdateringer m.m.

- Når du klikker næste skal du vælge hvilken type ansøgning du ønsker at udfylde, dette vil have indflydelse på hvilke felter der skal udfyldes i selve ansøgningen, men også hvad sagsbehandleren kikker efter når sagen bliver behandlet.

Ved etablering af ny kvist - Vælg "Fritliggende enfamiliehuse, rækkehuse, dobbelthuse og sommerhuse"

Læs altid beskrivelsen af ansøgningen, heri uddybes mere omkring hvornår man skal vælge de forskellige ansøgningstyper. For at komme videre kan du trykke i menuen ude til venstre eller scrolle til bunden af siden og trykke "næste"

- Du vil nu kunne se hvilke kommune- og lokalplaner der er gældende for din adresse, det er altid en god ide selv at undersøge om der eventuelt er andre, eller om disse er blevet opdateret for nyligt. Tjek dokumenterne igennem hvis dette ikke allerede er gjort og tryk "næste"


 

Del 2 - Upload af tegninger og valg af konstruktions- og brandklasser

Projektet er oprettet og du vil kunne gå ind og ud uden at miste data. Den bedste måde at udfylde ansøgningen er, at udfylde den slavisk, herved sikrer man at man ikke glemmer noget og projektet derved bliver forsinket.

Dette trin gennemgås i overskrifter, indholdet i de enkelte punkter bliver ikke bestemt mere præcist, men guider i stedet til hvilke tanker man skal gøre sig ved hvert punkt. Hvis et punkt ikke er relevant, skriv da "ikke relevant" undgå at indsende samme bilag i flere punkter, henvis i stedet til det punkt hvor bilaget blev lagt op første gang.

 

Fuldmagt

Dette punkt skal kun udfyldes hvis du udfylder ansøgningen for en anden, hvis du selv står som ejer af ejendommen er dette punkt altså ikke relevant.

 

Planlagt arbejde

Her angives projektets omfang. Der kan med fordel uploades en beskrivelse af arbejdet, hvis projektet er omfattende.

Beskrivelsen skal give et godt billede af projektets omfang, det er derfor også en fordel at ændringer af arealer angives, hvis det er relevant.

 

Situationsplan

Her uploades situationsplanen efter tidligere step. Det kan være en fordel at samle al tegningsmaterialet i en fil og skrive dette i feltet her.

 

Planteginger (etageplaner)

Her uploades plantegninger af alle planer der bliver vedrørt af projektet. Hvis en etage ikke bliver renoveret eller på anden måde ikke indgår i ansøgningen, behøves de som udgangspunkt ikke sendes med.

Hvis alle tegninger er uploadet under samme punkt angives dette.

 

Facadetegninger

Der skal være 4 facadetegninger, én for hver verdenshjørne (vinkelret på bygningen) Selvom en facade ikke ændres skal tegningen stadig foreligge myndighederne.

Hvis alle tegninger er uploadet under samme punkt angives dette.

 

Snittegninger

På snittegningen angives materialer og etagehøjder. Hvis en etage ikke indgår i renoveringen behøves den som udgangspunkt ikke fremgå af denne tegning.

Hvis alle tegninger er uploadet under samme punkt angives dette.

 

Byggeret og helhedsvurdering

Her skal sættes et kryds om byggeriet overholder byggeretten, det vil sige om bygningen overholder højdegrænseplan, afstande til naboskel, bebyggelsesprocenter m.m.

Som hovedregel kan myndighederne ikke afvise et byggeri, hvis det overholder byggeretten. Hvis det derimod modstrider på blot et punkt, vil byggetilladelsen afhænge af en helhedsvurdering.

Der skal uploades en begrundelse for valg, uanset om man opfører i overensstemmelse med byggeretten eller ej.

 

Ubebyggede arealer

I dette punkt skal redegøres for indretningen af ubebyggede arealer. Hvis en del af grunden udlægges til NY flise terrasse eller indkørsel, skal dette beskrives. Hvis ikke der ændres noget, angives dette.

 

Brand- og konstruktionsklasser

Her skal angives hhv. brand- og konstruktionsklasser for bygningen. For at finde brandklassen skal man kende anvendelseskategori og risikoklasse. 

I kapitel 5 i bygningsreglementet, under §84 - 86. Gennemgås dette. Et parcelhus, vil typisk ligge i:

Anvendelseskategori: 4 - Risikoklasse: 1

For at standardisere brand i bygningsreglementet er der udarbejdet en række præ-accepterede løsninger. Så længe man følger disse er man godt på vej. Løsningerne kan findes i vejledningerne til kap. 5. 

Bilag 1a og -b henvender sig til enfamiliehuse. Ved de to ovenstående klassificeringer kan i bilag 1a pkt. 1.3.3.1 ses en brandklasse 1. Medmindre man bygger over 600 kvm. på samme grund er man i BK1. 

For konstruktionsklassen skal gennemgås 3 parametre. 

1. Konsekvensklasse

2. Kompleksitet

3. Erfaring med konstruktionstypen

Konsekvensklassen: er ofte 1 eller 2. afhængig af bygningens udformning, her tænkes på areal og antal af etager. 

Kompleksitet, er oftest "simpelt/traditionelt" Så længe man bygger med traditionelle materialer og konstruktioner. Hvis man eks. anvender et helt nyt og utestet produkt i en bærende konstruktion, vil dette ikke længere være traditionelt. 

Erfaring med konstruktionstypen: Her tænkes specielt på ingeniørens/statikerens erfaringer. Ved enfamiliehuse hvor der gennemgående anvendes traditionelle materialer vil dette være en "traditionel konstruktion"

Begrundelse

Efter brandklasse og konstruktionsklassen er valgt skal der begrundes. 

Man kan med fordel gennemgå og henvise til hvordan man er kommet frem til de forskellige kategorier og klasser.

Begrundelse for valg af brandklasse

Det virker som om man beskriver dobbelt, men i det tidligere punkt skulle der begrundes og nu skal det så dokumenteres. Her kan man henvise til at man overholder de præ-accepterede løsninger og derved kapitel 5 i bygningsreglementet. 

Begrundelse for valg af konstruktionsklasse

Igen skal man her dokumentere sine valg. Her kan man skrive at man anvender traditionelle og simple konstruktioner, eventuelt henvise til forskellige fagbøger hvis man har valgt nogle løsninger herfra. 

Erklæring om bygningen er indsatstaktisk traditionel

I dette punkt skal man blandt andet redegøre for, hvordan redningsberedsskabet kommer ind til huset for at slukke en eventuel brand. Her kan man gå tilbage i bilag 1a til bygningsreglementets kapitel 5, og læse hvordan man sikrer at beredskabet kan rede personer m.m. fra bygningen.

Det kan være godt at henvise til den uploadede situationsplan hvor man kan have angivet afstande til skel, eller tilkørselsmuligheder.

 

Del 3 - Valg af dokumentation

Nu skal vi vælge hvilke punkter byggeriet omfatter. Alt hvad der vælges her, skal der redegøres og dokumenteres i næste step af guiden - Husk det. 

Byg og miljø er inddelt i kapitler tilsvarende bygningsreglementet, det gør det en smule lettere at vælge dokumentationskrav for byggeriet.

I byg og miljø er under hvert punkt beskrevet i hvilke tilfælde man skal vælge de enkelte punkter men nedenfor gives en mere uddybende beskrivelse.

Kap 2 - AdgangsforholdDette punkt vælges, hvis der etableres en ny indgang til huset el. lign. 
Kap 3 - affaldssystemer Vælges ved etablering af ny bolig hvor der vil være selvstændig dagrenovations aftale på.
Kap 4 - AfløbVælges hvis der skal afledes regn- eller spildevand til offentlig kloak eller eventuel faskine på egen grund
Kap 5 - BrandVælges hvor der stilles krav til brandsikring
Kap 6 - Brugerbetjente anlægAffaldssystemer, porttelefoner el. automater af anden art, bl.a. også elevatorer
Kap 7 - Byggepladsen og udførelsen af byggearbejderVælges ved etablering af byggeplads, altså hvis der skal søges byggetilladelse.
Kap 9 - Bygningens indretningHvis arbejdet omfatter beboelsesrum, wc køkken m.fl.
Kap 10 - ElevatorerGælder ikke for enfamiliehuse
Kap 11 - EnergiforbrugEr der krav til varmeisolering m.m. skal dette punkt dokumenteres
Kap 12 - EnergiforsyningsanlægHvis arbejdet omfatter udskiftning eller etablering af varmeanlæg også bl.a. solceller
Kap 13 - ForureningSker der forurening fra byggematerialer, bl.a. zink. Her uploades datablade for givne materialer. 
Kap 14 - Fugt og vådrumDetaljetegninger der viser damp-, fugt- eller vindspærre hvor dette er relevant og særlig kritisk. 
Kap 15 - KonstruktionerHvis der skal bruges ingeniør beregninger m.m.
Kap 16 - Legepladser mv.Relevant ved større, offentligt tilgængelige legepladser
Kap 17 - LydforholdHvor der er krav til støj- og lydbelastning. Eventuelt ved soverum mod motorvej 
Kap 18 - Lys og udsynHvor der stilles krav til dagslysmængde, ofte nybyg. 
Kap 19 - Termisk indeklima mv.airconditionanlæg, nedlægning eller etablering af radiatorer m.fl. 
Kap 21 - VandBrugsvands installationer o.lign.
Kap 22 - VentilationHvor der stilles krav til ventilationen af beboelsesrum. Ofte ved nybyg eller totalrenoveringer

 

Dispensation fra bygningsreglementet

Skal der søges dispensation skal det angives her. Der kan være et eller flere punkter der ønskes dispensation fra.

 

Byggeskadeforsikring, tilbud

En byggeskadeforsikring tegnes når der ønskes forsikring mod byggeskader i det færdige byggeri. Det er et krav ved etablering af ny beboelse. Policen vedlægges byggeansøgningen.

Tinglyste servituter

Her oplyses det om der er nogle tinglyste servituter på den pågældende bygning. Er byggeriet i strid med en eller er der tinglyst noget, angives dette. 

Tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven

Denne lovgivning har til formål at værne om natur og miljø bl.a. ved at bekæmpe luft, vand, jord og søjulemper. Hvis byggeriet kræver tilladelse efter miljøbeskyttelsesloen angives dette, ellers er det ikke relevant

Tilladelse efter vejlovgivning

Hvis byggeriet eks. omfatter en ny indkørsel til din grund, skal denne tilladelse søges. 

Beredskabsloven

Denne lovgivning har tilformål at begrænse skader på personer og ejendom ved ulykker eller katastrofer. Kræves der tilladelse eller dispenstaion fra denne lovgivning angives dette.

Del 4 - BBR oplysninger og afslutning

I denne 4. og afsluttende del af step 3 gennemgås punktet vedr. BBR-oplysninger.

Udfyldningen af dette punkt er relativt simpelt da man ved renovering eller ombygning blot skal angive hvilke arealer der er berørt og hvor meget de er berørt. 

Hvis der eks. etableres en ny kvist angives kvistens areal jf. opmålingen på 1. salsplan og tværsnit. 

Der er to typer arealer i en byggeansøgning til enfamiliehuse. Arealer der ikke vedrører enfamiliehuse og arealer vedrørende enfamiliehuse. 

Bygningens anvendelse

Der skal vælges hvilken anvendelse bygningen vil have, såfremt der bygges nyt eller om.

Byggeskadeforsikring, selskab

Hvis der bygges nyt, skal der som tidligere beskrevet tegnes byggeskadeforsikring, forsikringsselskabet angives her. 

Arealer

Det er vigtigt at de arealer der angives her, også fremgår tydligt af tegningsmaterialet. Gerne en markering på tegningen for hvor kvisten er placeret eller "ny carport"

Der skal indtastes areal i de bokse som projektet vedrører. Der skal altså ikke angives hele 1.salens areal men blot de kvm. kvisten eksempelvis udvider. Hvis flere arealer vedrøres skriver man arealet i de relevante bokse. 

Materialer

Hvis der bygges en ny bygning, angives dennes udvendige materialer. 

Opvarmning

Der angives hvilken type opvarmning der anvendes i den nye bygning. Ved etablering af kvist, er dette ikke relevant.

Indretning

Bygningens indretning angives, hvis der er ændringer. Etableres der flere eller fjernes nogle værelser, angives dette hvor det er relevant.

Hvis der bygges aneks eller lign. angives det om hvis der er badeværelse, wc eller køkken herude.

Bemærkninger

Som bemærkning, kan man summere hele indtastningen, både for at hjælpe sagkyndige og den der opdatere BBR-registeret men også for at de kan hjælpe dig, hvis der skulle være smuttet et felt, eller skrevet lidt forkert.

Indsending

Det sidste der mangler er at indsende byggeansøgningen. 

Der vil være en kort gennemgang af hele ansøgningen, her kan du se hvis der er punkter uden udfyldning. Alt skal have et "udfyldt" mærke.

 

Det sidste der mangler er at trykke "indsend"